THE HOME OF SPECIALIST MUSICLtd Editions | Signed CD's | Special Offers | Vinyl | BoxSets

Duan Nollaig: A Gaelic Christmas

Artist:
Format:
Compact Disc (Audio)
No of Discs:
2
Availability:
Available
Release Date:
19-11-2007
Genres:
Label:
Barcode:
5018081032020
Packaging:
Brilliant Case (Jewel Case size, Holds 2 CDs)
Catalog Number:
CDTRAX320D
Duan Nollaig: A Gaelic Christmas
Duan Nollaig: A Gaelic Christmas

Description

Fiona Mackenzie is a former Gaelic MOD Gold Medal winner, who also received an award at the Scots Trad Awards in 2004. This is a unique double album of both traditional and contemporary Scottish Gaelic Christmas songs and carols. Fiona is accompanied by some of the best musicians and singers, including Karen Matheson, Anna Massie, Hamish Napier, James Graham and Irvin Duguid, who also produced.

Tracks

 1. Name
 2. Leanabh an Aigh
 3. A Righ Nan Righrean
 4. Oran Na Nollaig
 5. Bha Buachaillean an Duthaich Shear
 6. Paiste Am Betlehem
 7. Ciuin An Oidhche
 8. Nuair Dh'eirich Grian Na Fireantachd
 9. Aoibhneas Moire Mhin
 10. Taladh Chriosda
 11. Seall Thall Tighinn Bhon Ear
 12. Reul Thorach An Aigh
 13. Biodh An Trionaid Ga Moladh
 14. Anns An Dubhlachd Gheamhraidh
 15. Laoidh Mhoire Mhaighdeann
 16. Oidhche Nollaige Moire
 17. Nach Glormhor An Naidheachd
 18. Oran Na Bhliadhn' Uir
 19. Alleluia
 20. Duan Nollaig
 21. An Rionnag
 22. Iosa Bu Choir A Mholadh
 23. Failte, Failte! Dh'aon Mhac Dhe
 24. Naoidhein Priseil
 25. Ba Mo Leanabh Ba
 26. Taladh Chriosda
 27. Fada Cian Ann An Staball
 28. Bodach Na Nollaig
 29. Preasantan
 30. Rinn Sinn Bodach Sneachd An Diugh
 31. Tha E Tighinn Ann An Cabhag
 32. Air A Chiad Latha Den Nollaig
 33. Tha E Tighinn
 34. Am Bru-dhearg
 35. Seall An Sneachda
 36. Nollaig Chridheil
£15.99
In stock

Fast delivery & returns worldwide

In stock