THE HOME OF SPECIALIST MUSIC Supporting independant labels and artists from across the globe
All Genres | Ltd Editions | Signed CD's | Special Offers | Vinyl | Box Sets

Orain Nan Gaidheal: The Song Of The Gael

Artist:
Format:
Compact Disc (Audio)
No of Discs:
1
Availability:
Available
Release Date:
01-03-2000
Genres:
Label:
Barcode:
5018081500826
Packaging:
Jewel Case
Catalog Number:
CDTRAX5008
Orain Nan Gaidheal: The Song Of The Gael
Orain Nan Gaidheal: The Song Of The Gael

Description

Captures the atmosphere of the Edinburgh International Festival of 1997, which drew international critical acclaim.

Tracks

 1. Name
 2. An Aitearachd Ard - Ishbel MacAskill
 3. Mo Bho Dhubh Mhor, Tiugainn Leum Ille Dhuinn, Tha Fear Am Be - Na Caimbeulaich
 4. Slan Le Leodhas Nam Beann Fuar - Murdo MacDonald
 5. Oran Do Dh'lain Breac MacLeoid - Mary Ann Kennedy
 6. 'S Ann Mu An Tacsa 'N De - Mary Smith
 7. Uamh An Oir - Margaret Stewart
 8. Beinn A' Cheathaich - Roddy Campbell
 9. Gur E Mo Ghille Dubhdhonn - Catherine Ann Macphee
 10. Coileach Peigi - Kenna Campbell
 11. A Bhliadhna Gus An Aimsir Seo - Donnie Macleod
 12. Chan E Caoidh Mhic Shiridh - Maggie MacInnes
 13. Griogal Cridhe - Margaret Bennett
 14. MacGriogair O Ruadhshruth - Seumas Campbell
 15. Di Sathuirne Ghabh Mi Mulad - Maeve MacKinnon
 16. A' Mhic Iain 'Ic Sheumais - Flora MacNeil
 17. Ruileadh Na Coilich Dhubh, Ruile Bean Aonghais (Canntaireachd with Scottish Smallpipes) - Rona Light
 18. Cumha Mairi Nighean Alasdair Ruaidh (Highland Pipes) - Fred Morrison
 19. Psalm 33, v. 1-3 (precentor) - Murdo MacLeod
£10.99
In stock

Fast delivery & returns worldwide

In stock