THE HOME OF SPECIALIST MUSICLtd Editions | Signed CD's | Special Offers | Vinyl | BoxSets

Song Stories And Piping From Barra

Format:
Compact Disc (Audio)
No of Discs:
2
Availability:
Available
Release Date:
31-05-2010
Genres:
Label:
Barcode:
5018081901326
Packaging:
Brilliant Case (Jewel Case size, Holds 2 CDs)
Catalog Number:
CDTRAX9013D
Song Stories And Piping From Barra
Song Stories And Piping From Barra

Description

Calum and Annie Johnston were born on the island of Barra. As this album amply demonstrates, both Calum and Annie were fine singers by which is meant not so much that they possessed voices which would have been at home on the concert stage, as that they performed their songs with great sympathy, with subtlety and with respect for the Gaelic context in which both they and the songs had their origins. Calum was also a piper and in fact died suddenly while piping the coffin of Sir Compton MacKenzie to the grave in 1973. From the archives of the School of Scottish Studies.

Tracks

 1. Name
 2. Na Faighinn Gille ri Cheannach
 3. Faigh a-nuas Dhuinn am Botul, Mo Cheud Tomagain Gach ni Chluinn Mi
 4. Gradh Geal mo Chridh
 5. Chaidh Moill ar mo Leirsinn
 6. Ruidhleadh CailleachSheatadh Cailleach
 7. Fasca SibhMairi NigheanAlasdair?
 8. Chaidh an Dileag ud `nam Cheann. Mo Run a' mhaigdeann
 9. Clo Nan Gillean
 10. `S Mithich Dhuinn Aitigh mo Nighean Cheathaich
 11. Latha Dhomh `s mi `m Neinn' Cheathaich
 12. Di-Sathuirne Ghabb mi Mulad
 13. Nighean Baillidh a Loch Bhraon and March Strathspey and Reel
 14. FÃÆàilte Dhruim Fionn, Fhir a' chinn duibh
 15. Is fhada tha mi an cÃÆùl Beinn Eadarra
 16. PilliÃÆù pillililileÃÆóghain
 17. Cha till mi tuilleadh: pipe-tune
 18. Port na h-eala air an trÃÆàigh
 19. 'S olc an obair do theachdairean cadal, Luran
 20. Sealgair a' choilich bhuidhe
 21. Sgeulachd a' choire
 22. HÃÆè o hÃÆó a RÃÆàghnaill ud thall
 23. Oran do'n mhusg,
 24. Fhir nan gormshÃÆùilean meallach
 25. Tha thu suarach umam an diugh
 26. Nach coma leat
 27. 'ille dhuibh, tarruinn an t-sreang
 28. Oran do'n ̮̩ideadh Ghaidhealach
 29. Latha ChÃÆùil-Iodair and Oran a' Bhotuil
£13.99
In stock

Fast delivery & returns worldwide

In stock