THE HOME OF SPECIALIST MUSICLtd Editions | Signed CD's | Special Offers | Vinyl | BoxSets

Scottish Tradition 16: Gaelic Bards And Minstrels

Format:
Compact Disc (Audio)
No of Discs:
2
Availability:
Available
Release Date:
02-04-2001
Genres:
Label:
Barcode:
5018081901623
Packaging:
Brilliant Case (Jewel Case size, Holds 2 CDs)
Catalog Number:
CDTRAX9016D
Scottish Tradition 16: Gaelic Bards And Minstrels
Scottish Tradition 16: Gaelic Bards And Minstrels

Description

William Matheson sings 35 Gaelic songs on this two CD set which includes an extensive 68 page booklet containing information on the project, the songs and the lyrics.William Matheson was best known as a lecturer and consultant on Gaelic oral tradition, especially on songs and their melodies.

Tracks

 1. Name
 2. Thriall Ur Bunadh Gu Pharao
 3. An Lair Dhonn
 4. Deoch-Slaint An Iarla Thuathaich Sin
 5. Och A Mhuire Mo Dhunaidh
 6. An Deicheamh La De Thus A Mhairt
 7. Mo Bheud 'S Mo Chradh
 8. Bhliadhna Leumadh Dh'ar Milleadh
 9. An Talla Bu Ghnath Le Mac Leoid
 10. Moch 'S Mi 'G Eirigh 'S A' Mhadainn
 11. An Naidheachd Seo 'N De
 12. Mo Chradhghal Bochd
 13. A Bhean, Leasaich An Stop Dhuinn
 14. Ri Fuaim An Taibh
 15. Cha Surd Cadail
 16. Moch 'S A' Mhadainn 'S Mi 'G Eirigh
 17. 'S Tim Dhomh Dusgadh O M' Shuain
 18. 'S Goirt Leam Gaoir Nam Ban Muileach
 19. 'S I Seo 'N Aimsir An Dearbhar
 20. Mile Marbhphaisg Air An T-saoghal
 21. Mo Run Geal Og
 22. Theid Mi Le M' Dheoin
 23. Feasgar Luain
 24. Oran An T-Samhraidh
 25. O Iain Ghlinn Cuaich
 26. A Bhliadhna Gus An Aimsir Seo
 27. Oran Coire Cheathaich
 28. Moch 'S A' Mhadainn Di-Domhnaich
 29. Moladh Air Piob-mhor Mhic Cruimein
 30. Creach Na Ciadaoin
 31. Allt An t-Siucair
 32. Tri Fichead Bliadhna 'S A Tri
 33. Oran Mor MhicLeoid
 34. Nis O'n Tha Mi 'M Onaran
 35. Domhnall Nan Domhnall
 36. Ged Is Socrach Mo Leaba
£13.99
In stock

Fast delivery & returns worldwide

In stock