THE HOME OF SPECIALIST MUSICLtd Editions | Signed CD's | Special Offers | Vinyl | BoxSets

Scottish Tradition 18: Clo Dubh Clo Dunn

Artist:
Format:
Compact Disc (Audio)
No of Discs:
1
Availability:
Available
Release Date:
21-05-2001
Genres:
Label:
Barcode:
5018081901821
Packaging:
Jewel Case
Catalog Number:
CDTRAX9018
Scottish Tradition 18: Clo Dubh Clo Dunn
Scottish Tradition 18: Clo Dubh Clo Dunn

Description

Gaelic songs by various renowned singers including Hugh MacRae, Penny Morrison, Jessie MacKenzie, Mary MacColl, Mrs Kate MacDonald, Johnny Anderson, Calum Cameron, William Matheson and Peggy Morrison. Selected from the archives of the School of Scottish Studies.The extensive CD booklet contains both the Gaelic and English lyrics and background information.

Tracks

 1. Name
 2. Ghuidhinn slan don ribhinn
 3. Cha teid mi do dh'fhear gun bhata
 4. Mur bithheadh na bha chrodh agad
 5. I ri iu o ro leannain
 6. Am maistreadh a bh'aig Moire
 7. A fhleasgaich uir leanainn thu Tighinn air a mhuir
 8. Chuirinn mo ghiollan
 9. Thig an smeorach as t-Earrach
 10. Ho ro na cuir cul rium
 11. O 's mis tha cianail faillinneach
 12. Ci 'n fhidheall
 13. Griogal Cridhe
 14. Anna NicLeoid
 15. Mhic Iarla nam bratach bana
 16. Maighleas Mor na Guailne Eadar-a-gharradh
 17. B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile Gealbhodaich sa Bheinn Duibh
 18. Ceann Traigh Ghruinneard
 19. Gaol an t-seoladair
£10.99
In stock

Fast delivery & returns worldwide

In stock