THE HOME OF SPECIALIST MUSIC Supporting independent labels and artists from across the globe

Bu Chaoin Leam Bhith 'n Uibhi (Gaelic Songs From North Uist)

Artist:
Format:
Compact Disc (Audio)
No of Discs:
1
Availability:
Available
Release Date:
16-09-2013
Genres:
Label:
Barcode:
5018081902521
Packaging:
Jewel Case
Catalog Number:
CDTRAX9025
Bu Chaoin Leam Bhith 'n Uibhi (Gaelic Songs From North Uist)
Bu Chaoin Leam Bhith 'n Uibhi (Gaelic Songs From North Uist)

Description

Another remarkable collection of Gaelic songs from the Archives of the School of Scottish Studies, Edinburgh, featuring 28 songs from the North Uist tradition.

Tracks

 1. Name
 2. Bu chaoin leam bhith 'n Uibhist - Hugh Matheson
 3. An cuala sibh mar dh'èirich dhòmhs' - Miss Bella MacPhail
 4. Guma slàn don ribhinn òig - Ewen Morrison
 5. Cailleach Mhòr Stadhlaigh - Fred Macaulay
 6. Tha bò dhubh agam - Mrs Marion Ann MacDonald; Mo bhò dhubh mhòr - Roderick MacDonald; Hud, a bhodaich - Roderick MacDonald
 7. Ghruagach dhonn a' bhrollaich bhàin - Donald MacLean
 8. Òran an ròin - Rev. William Matheson; Òran an ròin - Miss Margaret MacLeod
 9. Òran na caillich - Andrew Laing
 10. Hóro, leannain, an cluinn thu - Roderick Macaulay
 11. Tunnag bhàn Mòire; An ràcan a bh' agamsa - Ewen MacDonald
 12. An Eala Bhàn - Mrs Helen Morrison
 13. S ann mu thuath, fada tuath - Ewen Morrison
 14. S ann a-raoir a rinn mi 'n dàn seo - Hugh Matheson
 15. Tha mìle long air Cuan Èirinn - Mrs Marion Ann MacDonald
 16. Gur mis' tha fo mhì-ghean - Donald MacLellan
 17. Hó, mo leannan, hé, mo leannan - Miss Bella MacPhail
 18. Bodaich odhar Hoghaigearraidh - Rev. William Matheson
 19. Canntaireachd - Miss Kate MacCormick
 20. Òigh Loch nam Madadh - Donald MacLean
 21. A fhleasgaich òig as ceanalta - Mrs Helen Morrison
 22. O, gur e mo ghaol a' lasgain - Roderick MacDonald
 23. Horó, chan eil cadal orm - Ronald John MacDonald
 24. Òran an radain - Mrs Rachel MacLeod
 25. Hì ho ró, mo ghruagach dhonn - Donald MacLean
 26. Thug mi 'n oidhche raoir san àirigh - Donald MacLean
 27. Chì mi Clèatrabhal bhuam - Angus MacDonald
 28. Bàs an Fhìrein - Mrs Rachel MacLeod
 29. A Mhàiri bhòidheach - Ronald John MacDonald
£9.99
In stock

Fast delivery & returns worldwide

In stock
Search engine powered by ElasticSuite